O nama

PODACI O ORGANIZACIJI

Asocijacija poljoprivrednika (u daljm tekstu: Asocijacija) je osnovana 20.03.2008. godine kao dobrovoljna i nevladina, nedobitna organizacija, osnovana radi ostvarivanja i unapređivanja zajedničkog ili opšteg cilja i interesa u oblasti poljoprivredne proizvodnje, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom. Asocijacija svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije. Asocijacija ima svojstvo pravnog lica. Asocijacija u pravnom prometu nastupa samostalno, u okviru svoje pravne sposobnosti, a zaključuje pravne poslove, preuzima radnje i istupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun. Članice Asocijacije su udruženja poljoprivrednika sa cele teritorije R Srbije okupljena radi ostvarivanja zajedničkog cilja i ineteresa u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Sedište Asocijacije je u Novom Sadu.

Aktivnosti Asocijacije su usmerene na definisanje problema u svim granama poljoprivredne proizvodnje, kao i na rešavanje tih problema kroz komunikaciju sa nadležnim institucijama na opštinskom, pokrajinskom i republičkom nivou. Pored toga, Asocijacija zastupa interese poljoprivrednih proizvođača u individualnom sektoru, aktivno učestvuje u kreiranju agrarne politike, organizuje seminare, tribine i stručna savetovanja. U cilju prilagođavanja srpske poljoprivrede standardima EU, Asocijacija poljoprivrednika aktivno sarađuje sa organima EU u Srbiji, kao i sa sličnim organizacijama u zemljama u okruženju.


ORGANIZACIJA ASOCIJACIJE

Učlanjenje je dobrovoljno, član može biti svako udruženje poljoprivrednika bez obzira na granu poljoprivrede kojom se bavi, koje je upisano u registar udruženja građana koji se vodi u Agenciji za privredne registre i koje se pismeno izjasni o tome i koje prihvati Statut i ciljeve Asocijacije i voljno je učestvovati u kreiranju i realizaciji ciljeva i zadataka Asocijacije. Organi upravljanja Asocijacije su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i udruženja članice Asocijacije.

Najviši organ upravljanja je Skupština. Skupština Asocijacije je predstavnička. Skupštinu Asocijacije čine delegati delegirani od strane udruženja članica Asocijacije i to iz svakog udruženja po dva delegata.

Upravni odbor je izvršni organ Asocijacije i stara se o sprovođenju odluka Skupštine, ciljeva i zadataka Asocijacije. U Upravni odbor ulazi po jedan predstavnik svakog udruženja člana Asocijacije, koje potvrđuje Skupština, na predlog udruženja članica. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Asocijaciju u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Nadzorni odbor ima pet članova i kontroliše finansijsko poslovanje Asocijacije.


CILJEVI I ZADACI ASOCIJACIJE

• Zastupanje interesa poljoprivrednih proizvođača u individualnom sektoru.
• Upoznavanje sa novim naučno-tehnološkim dostignućima i primena istih u individualnom poljoprivrednom sektoru.
• Aktivno učešće u kreiranju agrarne politike, na nivou opština, pokrajinskom i republičkom nivou.
• Zalaganje da se u nadležnim organima republike sačini program za specijalizaciju proizvodnje strateških kultura na individualnom sektoru.
• Zalaganje da se iz budžeta i drugih fondova regresira razlika između tržišne cene i cene koštanja poljoprivrednog proizvoda.
• Učešće u iznalaženju rešenja za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje, izgradnju infrastrukturnih objekata i nabavku poljoprivredne mehanizacije.
• Zalaganje da se iz budžeta ili drugih fondova regresira kamata na kredite za unapređenje poljoprivredne proizvodnje (infrastruktura, mehanizacije, zalivni sistemi...).
• Zalaganje za obezbeđenje dugoročnih i jeftinih kredita za ukrupnjavanje individualnih poljoprivrednih gazdinstava.
• Zalaganje za obezbeđenje kredita u korist jednog naslednika-poljoprivrednog proizvođača, koji će nastaviti poljoprivrednu proizvodnju na nasleđenom gazdinstvu, za isplatu ostalih naslednika.
• Zalaganje za uvođenje hipotekarnih kredita.
• Oslobađanje poreza i carina svih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje (traktori, kombajni, priključne mašine, sistemi za navodnjavanje, sistemi za mužu...)
• Iznalaženje sistemskih rešenja za preventivno otklanjanje elementarnih nepogoda (poplave, suše, led, izmrzavanje...)
• Zalaganje za planiranje sredstava u budžetu za finansiranje nadoknade nastale štete, usled dejstva elementarnih nepogoda.
• Razvoj sela i obezbeđenje kvalitetne zdravstvene nege i podizanje i redovna isplata zemljoradničkih penzija.
• Denacionalizacija i povrat svog oduzetog zemljišta i objekata predhodnim vlasnicima.
• Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima na teritoriji republike i u inostranstvu.
• Saradnja sa svim naučnim i sličnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
• Obnova i proširenje seoske infrastrukture i revitalizacija sela i salaša.
• Zalaganje za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u smislu ekologije i očuvanje životne sredine.
• Zalaganje za povećanje bio-proizvodnje.
• Organizovanje takmičenja i raznih manifestacija u sferi agrara.
• Organizovanje predavanja, seminara i stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu.
• Organizuje grupe iz članstva za posete sajmovima i institucijama u sferi agrara, u zemlji i inostranstvu.
• Saradnja sa svim organima i organizacijama na planu agrara u zemlji i inostranstvu.
• Ostali oblici organizovanja i delatnosti koji su u interesu poljoprivrednih proizvođača i ove Asocijacije.